امروز : 1400/8/6    1:26:33
پیام مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس

به نام خداوند جان و خرد

در دنیای اقتصادی که رو بسمت جهانی و صنعتی شدن پیش می رود باید بسترهای مناسبی ایجاد کرد که بتوان استعدادهای بالقوه را کشف و به سمت بالفعل شدن سوق دهیم.
با این حال مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند پرچم برافراشته ای در دنیای اقتصاد و رونق دادن بدان باشد.
در این راستا منطقه ویژه اقتصادی در راستای ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی خود را متعهد و ملزم می داند تا بتواند به آنچه که رسالت این مناطق است جامه ی عمل بپوشاند و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و همچنین برنامه های تعیین شده برای اقتصاد ایران سهمی در پیشبرد این مهم داشته باشد.
در دنیای اقتصادی که رو بسمت جهانی و صنعتی شدن پیش می رود باید بسترهای مناسبی ایجاد کرد که بتوان استعدادهای بالقوه را کشف و به سمت بالفعل شدن سوق دهیم.
با این حال مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند پرچم برافراشته ای در دنیای اقتصاد و رونق دادن بدان باشد.
در این راستا منطقه ویژه اقتصادی در راستای ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی خود را متعهد و ملزم می داند تا بتواند به آنچه که رسالت این مناطق است جامه ی عمل بپوشاند و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و همچنین برنامه های تعیین شده برای اقتصاد ایران سهمی در پیشبرد این مهم داشته باشد.