امروز : 1400/8/6    1:0:12
واحد کار و خدمات اشتغال

مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی زاگرس به استناد ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه و ماده 5 مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی تشکیل ونسبت به تنظیم امور بازار کار، نظارت بر مسائل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام می کند. مدیر کار و خدمات اشتغال به پیشنهاد مدیر عامل سازمان منطقه و حکم وزیر کار و امور اجتماعی منصوب می گردد. هم اکنون وظیفه ساماندهی وضعیت کاریابی و معرفی به کار متقاضیان اشتغال در واحد های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس به عهده این مدیریت است. همچنین ساماندهی اشتغال و تنظیم روابط کار کارگران و کارفرمایان را عهده داراست. اهمیت و حساسیت این مدیریت از بابت:
1) پاسخگویی به دو مقام محترم وزارتین نفت و کار طبق بخشنامه های شماره 226567-1-28 مورخ : 19/7/88 و 49-2-1/18 مورخ : 10/1/87 وزارت نفت و تبصره 2 ماده 5 مقررات.
2) قطعی و غیر قابل تجدیدنظر و لازم الاجرا بودن آراء صادره توسط مراجع حل اختلاف روابط کار و اجرای قهرانه آن توسط دادگستری (در صورت لزوم) .
3) ضرورت نظارت واحد بازرسی بر کارگاه های منطقه و پاسخگویی به دادسراها و دادگاه های مرتبط در شهرستان های موجود در محدوده منطقه ویژه .
4) تشکیل پرونده بیمه بیکاری برای متقاضیان بیکارشده منطقه از سراسر کشور و طی مراحل قانونی و اتخاذ تصمیمات لازم در مورد احراز استحقاق در کمیته های مشترک با اداره تامین اجتماعی و تعیین مقرری و ارسال پرونده به شهرستان محل سکونت مقرری بگیر .
5) پاسخگویی امور اشتغال به کارجویان ، استانداری و فرمانداری های استان ، نمایندگان مجلس ، ائمه جمعه که از دغدغه های مهم ملی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و وجهه همت دولت است .

محدوده و وسعت حیطه مسولیت :
حدود اختیارات این واحد جهت رسیدگی و نظارت ، شامل کلیه کارگاهها و شرکتهاي مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادي زاگرس می باشد .